അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം കാണാം - നവംബർ 2020 - International Space Station ISS Sighting November 2020

 അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം കാണാം - നവംബർ 2020


ഈ മാസം 10 മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശനിലയം കേരളത്തിന്റെ ആകാശത്തിൽ കാണാം. നവംബർ 17വരെയുള്ള കാഴ്ച.

നവംബർ 15 നാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിലയം കാണാൻ കഴിയുക.  വൈകിട്ട് 6.34 മുതൽ 4 മിനിറ്റ് കാണാം. തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി 36 ഡിഗ്രി ഉയരത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന നിലയം 65ഡിഗ്രിവരെ ഉയർന്ന് 10ഡിഗ്രി ഉയരത്തിൽ വടക്കുകിഴക്കായി അസ്തമിക്കും. നവംബർ 12, 15, 17 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലും മോശമല്ലാത്ത ഉയരത്തിൽ നിലയം കാണാം. 

Post Link: https://www.nscience.in/2020/11/2020-international-space-station-iss.html

Comments