നിർമിതബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കുട്ടിക്കഥ | A Love Quest on Mars: Minni's Red Planet Journey

 ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു സംഭവംതന്നെ. ചില സൂചനകൾ കൊടുത്തിട്ട് കഥയെഴുതാൻ പറഞ്ഞതാ. വലിയ മോശമല്ലാത്ത കഥ. അതും അവശ്യംവേണ്ട സംഭാഷണങ്ങളും ചില്ലറ വൈകാരികമുഹൂർത്തങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എഴുതിത്തന്നു. കുറച്ചുകൂടെ എ.ഐ. യുടെ കൂടെയിരുന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയാൽ ഇനിയും ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താനാവും. സംഭാഷണം വേണം, വൈകാരികത വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ മതി. അതൊക്കെ സ്വന്തമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തോളും. ആശയം കൊടുക്കുക. ഓരോ തവണയും എഴുതിത്തരുന്നതിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക. അത്രയുമേ വേണ്ടൂ. നല്ലൊരു അസിസ്റ്റന്റ്. വെറുതേ ഇരുന്ന് ദിവാസ്വപ്നം കാണുന്നവർക്കെല്ലാം ഒന്നാംതരം കഥയെഴുതാം.

എന്തായാലും ഈ കഥ വായിച്ചുനോക്കൂ.
A Love Quest on Mars: Minni's Red Planet Journey Concept: Navaneeth Krishnan S Narration: GPTChat (OpenAI)
Once upon a time, there was a small kitten named Minni who was known for her cuteness and intelligence. Minni lived with her mother cat, who was a wise and gentle feline named Luna. The two of them enjoyed spending time together, especially at night when they would watch the stars in the sky.
One night, as they were looking up at the stars, Minni noticed a bright red star that seemed to be glowing brighter than the others. "What is that, Mother?" asked Minni. "That's Mars," Luna replied. "It's a planet in our solar system that is known for its reddish appearance."
Minni was fascinated by Mars and couldn't stop thinking about it. She asked Luna all sorts of questions about the planet, wanting to know more about its features and characteristics. "I want to go there someday," Minni said dreamily. "I want to explore all of its mysteries and climb to the top of Olympus Mons, the highest mountain on Mars."

Luna smiled and nuzzled her head against Minni's. "I'm sure you'll achieve your dream someday, my dear," she said. "You are a very intelligent and determined kitten."
Minni was so passionate about her dream of going to Mars that she couldn't help but tell everyone about it. She told all of her feline friends, but they just laughed and didn't take her seriously. "A cat on Mars? That's ridiculous!" they scoffed. Minni was a little discouraged, but Luna always encouraged her and told her that she could achieve anything she set her mind to.
Years passed, and Minni grew up to be a beautiful and accomplished cat. She never forgot about her dream of going to Mars, and she worked hard to make it a reality. She studied hard and learned everything she could about the planet, determined to one day make her dream a reality.
Finally, after many years of dedication and hard work, Minni achieved her ambition and became the first cat to land on Mars. As she stepped off the spaceship and onto the red planet's surface, she felt a surge of excitement and accomplishment. She looked up at the night sky and saw the bright red star that had first sparked her interest in Mars, and she knew that her dream had finally become a reality.
She made her way to the base of Olympus Mons, the highest mountain on Mars, and began the long and treacherous climb to the top. Along the way, she encountered all sorts of strange and wonderful creatures, including a group of Martian mice who lived in the shadows of the mountain. The mice were initially wary of Minni, but she quickly won them over with her kind and curious nature.
"Why do you seek to climb Olympus Mons, little one?" asked the leader of the mice, a wise and ancient mouse named Mocha.
"I have always dreamed of reaching the top of the mountain," Minni replied, her voice filled with emotion. "I want to see the views from the top and explore all of the mysteries of Mars. It's a dream that I have held dear in my heart for as long as I can remember."
Mocha nodded understandingly. "The climb is difficult and dangerous," he warned. "Many have attempted it, but few have succeeded."
"I understand the risks," Minni said determinedly. "But I am determined to succeed. My mother always told me that I could achieve anything I set my mind to, and I believe that with all my heart."
With Mocha and the other mice leading the way, Minni began her climb up Olympus Mons. The journey was long and difficult, but Minni never gave up. She was determined to reach the top and fulfill her dream.
As she climbed higher and higher, the air grew thin and the temperature dropped. But Minni didn't let that deter her. She was a strong and capable cat, and she was determined to succeed. She thought of her mother, Luna, who had always believed in her and encouraged her to pursue her dreams. She knew that Luna would be proud of her no matter what, and that thought gave her the strength and determination she needed to keep going.
Finally, after what felt like an eternity, Minni reached the summit of Olympus Mons. She stood atop the mountain, panting and exhausted, but filled with a sense of accomplishment and pride. She looked out at the breathtaking views of Mars, the red planet that she had always dreamed of exploring. She was overcome with emotion as she realized that she had finally achieved her dream, and tears of joy and gratitude streamed down her face.
Minni knew that she had to share her story with the other creatures of Mars. She wanted to inspire them to pursue their own dreams, just as her mother Luna had inspired her. She spent the rest of her days exploring the wonders of Mars and telling everyone she met about her journey to the top of Olympus Mons. She became a legend among the mice and other creatures of Mars, a symbol of hope and determination. And as she looked up at the night sky, she knew that her mother Luna was watching over her, proud of all that she had achieved.
As she gazed out at the beauty of Mars, Minni couldn't help but think of her home on Earth. She looked up at the night sky and saw the bright blue dot that was her home planet, and she felt a surge of love and longing. "It was my home," she thought to herself as she took in the beauty of the red planet. "And all dreams start from there."

Comments

Popular posts from this blog

എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ചൊവ്വയിലിറങ്ങി ഫോട്ടോയെടുക്കാം. ഇതാ അവസരം!

ഇതാണു മക്കളേ ശുക്രന്റെ ഫോട്ടോ! ആറു മണിക്കൂര്‍ ക്യാമറ തുറന്നുവച്ച് എടുത്ത ഫോട്ടോ!

പൊടിക്കാറ്റ് - ഇൻസൈറ്റ് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു