ഭൂമിയുടെ ഉദയം... Earthrise from Apollo 8

 


ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമി ഉദിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം. അപൂർവ്വമാണ്. പ്രശസ്തവും. ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയവർ എടുത്ത ചിത്രമല്ല ഇത്. അപ്പോളോ 11 ദൗത്യത്തിലാണ് മനുഷ്യർ ആദ്യം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. അതിനു മുന്നേ പലരും പേടകത്തിൽ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി തിരിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യ ദൗത്യമായിരുന്നു അപ്പോളോ 8. അതിലെ യാത്രികനായിരുന്ന ബിൽ ആൻഡേഴ്സ് (William Alison Anders ) പകർത്തിയതാണ് ഈ മനോഹരചിത്രം. 1968 ഡിസംബർ 24ന്. ഫ്രാങ്ക് ബോർമാൻ, ജിം ലോവൽ എന്നിവരും അപ്പോൾ ബില്ലിനൊപ്പം പേടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോസ്റ്റ് ലിങ്ക്: https://www.nscience.in/2020/12/earthrise-from-apollo-8.html

Comments

Popular posts from this blog

എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ചൊവ്വയിലിറങ്ങി ഫോട്ടോയെടുക്കാം. ഇതാ അവസരം!

ഇതാണു മക്കളേ ശുക്രന്റെ ഫോട്ടോ! ആറു മണിക്കൂര്‍ ക്യാമറ തുറന്നുവച്ച് എടുത്ത ഫോട്ടോ!

പൊടിക്കാറ്റ് - ഇൻസൈറ്റ് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു