ചൊവ്വയിൽ പെർസെവെറൻസ് പേടകം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ട്രയിലർ! Perseverance Arrives at Mars -Mission Trailerസിനിമകൾക്കും സീരീസുകൾക്കു മാത്രമല്ല, ചൊവ്വയിൽ പേടകം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇപ്പോൾ ട്രയിലർ പുറത്തിറങ്ങും. നാസയുടെ പെർസിവിയറൻസ് പേടകം ഫെബ്രുവരി 18ന് ചൊവ്വയിലിറങ്ങും. അതീവസങ്കീർണ്ണമായ ലാൻഡിങ് ആണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റേത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ലാൻഡിങ് എന്നത് ആനിമേഷൻരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുയാണ് നാസ. വീഡിയോ കാണാം...

Comments