ചൊവ്വയിൽ പെർസെവെറൻസ് പേടകം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ട്രയിലർ! Perseverance Arrives at Mars -Mission Trailerസിനിമകൾക്കും സീരീസുകൾക്കു മാത്രമല്ല, ചൊവ്വയിൽ പേടകം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇപ്പോൾ ട്രയിലർ പുറത്തിറങ്ങും. നാസയുടെ പെർസിവിയറൻസ് പേടകം ഫെബ്രുവരി 18ന് ചൊവ്വയിലിറങ്ങും. അതീവസങ്കീർണ്ണമായ ലാൻഡിങ് ആണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റേത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ലാൻഡിങ് എന്നത് ആനിമേഷൻരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുയാണ് നാസ. വീഡിയോ കാണാം...

Comments

Popular posts from this blog

എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ചൊവ്വയിലിറങ്ങി ഫോട്ടോയെടുക്കാം. ഇതാ അവസരം!

ഇതാണു മക്കളേ ശുക്രന്റെ ഫോട്ടോ! ആറു മണിക്കൂര്‍ ക്യാമറ തുറന്നുവച്ച് എടുത്ത ഫോട്ടോ!

പൊടിക്കാറ്റ് - ഇൻസൈറ്റ് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു